Education
  • B.A. Peking University
  • M.A. Zhongshan University
  • M.A. The Ohio State University
  • Ph.D. The Ohio State University